< <
3 / total: 5

Livet For De Troende, Som Har Forstået Den Flygtige Natur Af Velsignelserne I Denne Verden

I de tidligere kapitler har vi beskrevet attituderne hos folk, der bliver draget ind af glæderne i den flygtige verden, sammen med årsagerne til dem, og også via eksempler overvejet forskellene mellem troende og vantro. I dette kapitel skal vi i større detalje betragte de troendes forståelseskraft og de overlegne moralske værdier, de lever efter.

De Følger Den Livsstil, Allah Anerkender

De troende ved, at livet i denne verden er en test, og at velsignelserne laves, så de ser attraktive ud, som en del af den test. Da de er klar over alle disse velsignelsers flygtige natur, bruger de deres energi på at opnå deres evige, sande liv og Paradis. På grund af Sin store barmhjertighed, tillader vores Herre Sine tjenere, som bruger store kræfter på det Hinsides, at gøre brug af velsignelserne i denne verden på den bedst mulige måde.

I Koranen har Allah beskrevet den levemåde, folk burde følge, og de moralske værdier de burde leve efter. Som skrevet i verset, "Jeg har kun skabt djinner og mennesker, for at de skal tjene Mig." (Sura adh-Dhariyat, 56) opnår den, der forstår, at formålet bag skabelsen er at tjene Allah, den bedste mulige sti, både i denne verden og den næste, ved at bruge Koranen som vejledning. Sådanne folk bruge alle tilgængelige midler i denne verden på at tilfredsstille Allah og opnå Hans sande vej. Som konsekvens opnår de også de moralske værdier, Allah anerkender, og lever et liv, der vil tilfredsstille ham. Allah har prist de moralske værdier hos troende i Koranen med disse ord:

Hvem fører smukkere tale end den, der kalder til Gud og handler ret og siger: "Jeg er en af dem, der har overgivet sig til Gud." (Sura Fussilat, 33)

På baggrund af disse overlegne moralske værdier, lever troende meget behagelige liv: det totalt modsatte af de urolige liv, de vantro lever. De finder stor glæde i alt, de gør, og i enhver velsignelse, der er tilgængelig for dem. De er tilfreds med hvad end Allah lægger på deres vej. Såvel som at leve lykkeligt i livet i denne verden, er de også en velsignelse for andre mennesker med deres behagelige og rolige adfærd. De er enormt følsomme, hjælpsomme og kærlige over for andre mennesker. De hjælper deres forældre, forældreløse, de fattige, strandede rejsende og enhver i nød, blot fordi de søger Allahs anerkendelse. Denne egenskab hos troende beskrives med disse ord i Koranen:

De spørger dig om, hvad de skal give bort. Sig: "Det gode, som I giver bort, skal være til jeres forældre og nære slægtninge, til de forældreløse og de fattige og til den vejfarende." Gud er vidende om det gode, I gør. (Sura al-Baqara, 215)

… Det gode, som I giver bort, vil være til jeres egen fordel, når I kun giver bort af længsel efter Guds åsyn - det gode, som I giver bort, vil I få tilbage i fuldt mål; I vil ikke blive gjort uret. (Sura al-Baqara, 272)

Troende, som lever efter Koranens moralske værdier, udviser en behagelig attitude gennem hele deres liv. De handler i overensstemmelse med disse moralske værdier i de tilfælde af uretfærdighed, de møder i deres dagligdag. Selv i situationer, som kan skade deres egne interesser, støtter de stadig, hvad der er rigtigt og sandt.

De er også meget ærlige i deres forretninger. På grund af deres frygt for Allah, handler de på den måde, der befales i verset, ”Giv fuldt mål, når I tilmåler, og vej med en ordentlig vægt! Det er rigtigst og i sidste ende bedst." (Sura al-Isra', 35).

De er også nøjeregnende med at holde sig inden for de grænser, Allah har set, og er bange for at trodse Allahs love. Blandt folk, som ikke har nogen frygt for Allah og tro på det Hinsides, kan man møde gensidigt bedrag i forretningslivet og partnerskaber, der stræber efter uretfærdige indtjeninger. Det beskrives i Koranen, hvordan Profeten Dawud (as) talte til de procederende parter, som kom til ham, på denne måde: ”Mange, som er fælles om noget, begår overgreb mod hinanden, med mindre de tror og gør gode gerninger; og det er kun få.” (Sura Sad, 24). Her retter Koranen opmærksomheden mod det miljø af uretfærdighed og usikkerhed, som hersker blandt de vantro.

Den korrekte adfærd hos de, som tror, kan ses i hvilket som helst miljø, de befinder sig i. Deres ydmyghed, tilgivelse og tolerance, og den måde hvorpå de reagerer på ondskab med godhed, er alle egenskaber af de overlegne moralske dyder hos troende. Allah afslører, at troende besvarer ondskab, de påføres, med tålmodighed og godhed således i Koranen:

Disse vil få deres belønning dobbelt, fordi de var udholdende. De afvender det onde med det gode og giver bort af det, som Vi forsørger dem med. (Sura al-Qasas, 54)

Driv det onde tilbage med noget, der er bedre! Vi ved bedst, hvad de siger. (Sura al-Muminun, 96)

Den gode handling er ikke lige med den onde handling. Forsvar dig med noget, der er smukkere, og da vil den, til hvem du havde et fjendtligt forhold, blive som en nær ven! (Sura Fussilat, 34)

Troende reagerer med en tilgivende tilgang, når de møder negative adfærd, og handler på en sådan måde for at udgøre et eksempel, være brugbar og påpege rigtige moralske værdier. Dette er, hvordan Allah for de troende beskriver de moralske værdier, Han vil anerkende:

Vis overbærenhed! Påbyd, hvad der er ret og rimeligt, og vend dig bort fra de uvidende! (Sura al-A'raf, 199)

Gengældelsen for en ond handling er noget tilsvarende, lige så ondt som den. Men den, der bærer over og skaber forlig, ham vil Gud lønne. Han elsker ikke dem, der handler uret. (Sura ash-Shura, 40)

Hån, som ofte kan ses blandt folk, der ikke tror på det Hinsides, er en af de adfærdstyper, de troende undgå. Som verset, "I, der tror! Folk skal ikke gøre nar ad andre folk, for måske er disse bedre end dem selv! Og heller ikke kvinder ad andre kvinder, for måske er disse bedre end dem selv! I skal ikke se skævt til jeres egne og ikke give hinanden øgenavne! Hvilken ulykke er det ikke at blive kaldt gudløs efter at være blevet troende! De, der ikke omvender sig, handler uret." (Sura al-Hujurat, 11), kræver, har de en sådan attitude over for alle, uanset omstændighederne.

I et samfund, hvor folk lever efter Koranens moralske værdier, frygter Allah, tænker over det Hinsides og forsøger at opnå vor Herres anerkendelse, hersker et fredfyldt og sikkert liv. Attituderne hos troende, som har tilegnet sig Koranens moralske værdier, de der bedst passer til den menneskelige natur, repræsenterer fremragende eksempler for Allah. Dette budskab kan – ved Allahs vilje – være en måde, hvorpå de tvivlsomme hjerter åbner sig for troen og vedtager sig Koranens moralske værdier.

En af hovedårsagerne til, at de troende har så behagelige moralske værdier, er deres frygt for Allah. På samme tid, fordi de kun værdsætter livet i denne verden til den grad, Allah har befalet, bliver de aldrig opslugt af passioner og begær eller udviser ekstrem adfærd. De gør en stor indsats for at leve efter de moralske værdier, Allah har beskrevet, de, Han bifalder. De glemmer aldrig, at de velsignelser, Allah har skabt på Jorden, blot er til for at teste folk, og blot er glæderne ved livet i denne verden. Takket være denne forståelse er det let for dem at udvise den bedst mulige adfærd.

Troende Stræber Efter Det Hinsides Og Bedrages Ikke Af Verdens Attraktive Fremtoning

Troende ved, at Allah er den sande Herre af alle de velsignelser, de besidder i livet i denne verden, og at Han har givet dem, således at de kan engagere sig i gudelige værker. Derfor bruger de alle deres midler på at takke Allah og stræber galant efter at opnå Hans anerkendelse. Vores Herre har givet de glædelige tidender, at Han som belønning for de troendes taknemmelige attitude videre vil øge deres velsignelser:

Og da jeres Herre forkyndte: "Hvis I er taknemmelige, vil Jeg give jer endnu mere; men hvis I er utaknemmelige, da er Min straf streng." (Sura Ibrahim, 7)

For troende, som forstår livets flygtige natur, kan hverken deres materielle midler, jobs, familie eller venner forhindre dem i at huske på Allah og arbejde på at opnå Hans anerkendelse. Allah har beskrevet disse egenskaber hos troende i Sura an-Nur:

Mænd, hvis opmærksomhed hverken handel eller købslåen afleder fra at ihukomme Gud, holde bøn og give almisse, af frygt for en dag, hvor hjerte og blik går omkuld. (Sura an-Nur, 37)

Lige gyldigt, hvor mange velsignelser og midler, Allah giver dem i denne verden, er intet mere vigtigt for troende end at opnå Allahs anerkendelse. Det er fordi, at de ifølge bestemmelsen i Koranen, som lyder: ”Sig: "Hvis jeres fædre og jeres sønner, jeres brødre, jeres hustruer og jeres nærmeste; hvis de rigdomme, I har erhvervet, og handelsvarer, som I frygter at brænde inde med, og boliger, hvori I finder behag - hvis alt dette er jer kærere end Gud og Hans udsending og kampen for Hans sag, så vent, til Gud kommer med sin befaling!" Gud retleder ikke de gudløse folk.” (Sura at-Tawba, 24), er klar over, at dette vil give dem tab i denne verden og den næste.

Koranen siger: ”Hvis ikke menneskene i så fald ville blive til ét fællesskab, kunne Vi give dem, der ikke tror på Den Barmhjertige, sølvtage på deres huse og trapper til at stige op ad, døre i husene og lejer, hvorpå de kan læne sig tilbage, og pomp og pragt. Alt dette er dog kun det jordiske livs nydelse. Det hinsidige hos din Herre tilkommer de gudfrygtige.” (Sura az-Zukhruf, 33-35). De, som tror, ved, at al pragten ved velsignelserne i denne verden kun er midlertidig, og at de fineste velsignelser eksisterer i det Hinsides, det sande hjem for den troende.

Vores Herre lover de glædelige tidender om Paradiset med sin mageløse skønhed til Sine tjenere, som forstår den falske natur af denne verden sammenlignet med det Hinsides, og som forsøger at opnå Hans anerkendelse med oprigtige og retfærdige handlinger:

Deres løn vil være tilgivelse fra deres Herre og haver med rindende floder; dér skal de forblive til evig tid. Herlig er lønnen til dem, der handler! (Sura Al 'Imran, 136)

Gud har købt de troendes liv og ejendom af dem mod, at de vil få Haven: De skal kæmpe for Guds sag, dræbe og selv blive dræbt - som et sandfærdigt løfte, der påhviler Ham, i Toraen, Evangeliet og Koranen. Hvem er vel mere tro mod sit løfte end Gud? Så glæd jer over den handel, som I har sluttet! Det er den vældige sejr. (Sura at-Tawba, 111)

De Er Lykkelige I Denne Verden Og Den Næste

Allah har lovet, at Han vil give troende, som har levet i overensstemmelse med Koranens moralske værdier, behagelige liv i bade denne verden og i det Hinsides. Den Almægtige har erklæret, at dette er en stor frelse og glæde:

Til dem lyder det gode budskab i det jordiske liv og i det hinsidige. Guds ord kan ikke ændres. Det er den vældige sejr. (Sura Yunus, 64)

Han sagde: "Stig ned herfra, I to! Alle sammen! I skal være fjender indbyrdes. Når I får en retledning fra Mig, så skal den, der følger Min retledning, ikke fare vild og ikke være ulykkelig. (Sura Ta Ha, 123)

Som skrevet i versene "Men andre siger: "Herre! Giv os noget godt i det jordiske liv og noget godt i det hinsidige! Skån os for Ildens straf!" Disse vil få en andel af det, som de har optjent. Gud er hurtig til at gøre regnskabet op." (Sura al-Baqara, 201-02), beder troende, som er klar over denne sandhed, for at Allah skal gøre dem glade i bade denne verden og den næste.

Med Allahs uendelige retfærdighed og medfølelse i denne verden og den næste, er troende lykkelige og rolige. Allah skænker kun Sine trofaste tjenere med sådan en smuk ting, fordi de tager Ham som deres eneste Gud og tror uden fejlagtigt at give Ham partnere. Vores Herre har beskrevet i Koranen, at så længe de følger de moralske værdier, Han har valgt for dem, vil Han belønne Sine trofaste tjenere i denne verden og give dem sikkerhed efter deres frygt:

Gud har lovet dem af jer, der tror og gør gode gerninger, at gøre dem til efterfølgere på jorden, ligesom Han gjorde dem, der levede før dem, til efterfølgere; at bestyrke dem i deres religion, som de har til Hans velbehag; og at give dem sikkerhed i stedet for deres tidligere frygt. De tjener Mig og sætter intet ved Min side. De, der herefter er vantro, er de gudløse. (Sura an-Nur, 55)

I et andet vers har Allah beskrevet disse glædelige nyheder således:

Til dem, der er gudfrygtige, vil man sige: "Hvad er det, jeres Herre har sendt ned?" De vil sige: "Noget godt!" De, der handler godt, får noget godt i denne verden; men boligen i det hinsidige er bedre. Herlig er de gudfrygtiges bolig! (Sura an-Nahl, 30)

 

3 / total 5
You can read Harun Yahya's book Lidelserne I Den Falske Verden online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
About this site | Sæt som Startside | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialer kan kopiers, printes og distribueres, ved at henvise til denne hjemmeside.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net