< <
8 / total: 12

En Teori der Nedgør Kvinder

Den angiveligt videnskabelige støtte, som socialdarwinismen udgjorde for racisme, fascisme og imperialisme såvel som kommunisme, er et velkendt emne, som er blevet skrevet meget om. Men et mindre kendt faktum er, at mange darwinister, inklusiv Charles Darwin selv, har troet på den fejl, at kvinder er mænd biologisk og mentalt underlegne. Den mentale forskel, som darwinister påstår, eksisterer mellem kønnene, er af en sådan dimension, at nogle evolutionister endda opdelte dem i forskellige fysiske arter, hvor mænd er Homo frontalis og kvinder Homo parietalis.

marriage

Darwin wrote that being married to a woman provided the man with a "constant companion, a friend in old age, ... an object to be beloved and played with, better than a dog anyhow." These words neatly summarizes Darwin's view of women. Below: A picture of Darwin and his wife

Darwin beskrev kvinder som en "underlegen" art, ifølge ham selv, fordi hans verdenssyn var baseret på naturlig selektion. Ifølge dette uvidenskabelige og irrationelle synspunkt er mænd proportionelt mere egnede end kvinder til at kæmpe i krig, finde en mage og skaffe mad og tøj, mens kvinder har holdt sig væk fra sådanne aktiviteter. Ifølge denne videnskabeligt grundløse udledning har naturlig selektion en stærkere påvirkning på mænd, så de opnåede en overlegen position på alle områder og udviklede sig videre end kvinder. Som de følgende sider vil vise, foreslog Darwin disse indbildte konklusioner uden nogle videnskabelige fund, men blot på basis af evolutionistiske formodninger.

Mange forskere har afsløret, at Darwins syn på naturlig selektion opfordrede kønsdiskrimination. For eksempel konkluderede professor i historie og videnskabsfilosofi, Evelleen Richards, at Darwins syn på kvinders natur nærede hans evolutionære teorier og "nærede derved flere generationer af [såkaldt] videnskabelige sexisme."138 Den evolutionistiske videnskabelige forfatter Elaine Morgan erklærer, at ved at bruge diverse grene af videnskab såsom biologi og etnologi, opfordrede Darwin mænd til at tro, at kvinder var "åbenlyst underlegne og uigenkaldeligt underordnede."139

Som den evolutionistiske videnskabsmand John R. Durant har sagt, er evolutionsteorien to hovedkonsekvenser racisme og kønsdiskrimination:

Darwin hvilede sin sag på en skønsom blanding af zoomorfe og antropomorfe argumenter. De vilde, som efter sigende besad mindre hjerner og lemmer med dårligere gribeevne end de højere racer, og hvis liv efter sigende var domineret mere af instinkt og mindre af fornuft… blev placeret i en mellemliggende position mellem naturen og mennesket; og Darwin udvidede denne analogiplacering til ikke kun at inkludere børn og kongenitte idioter, men også kvinder, nogle af hvis evner inden for intuition, hurtig opfattelse og måske imitation var "egenskaber hos lavere racer, og derfor hos et tidligere og lavere niveau af civilisation."140

compassion

A human being is an entity with a soul breathed into him or her by God, and who therefore possesses such feelings as love, affection, compassion and respect.

… And He has placed affection and compassion between you… (Surat ar-Rum, 21)

Darwins fejl, som Durant henviste til, optræder i The Descent of Man:

Det indrømmes generelt, at kvinders evner inden for intuition, hurtig opfattelse og måske imitation er mere slående end hos mænd, men hvert af nogle af disse fakulteter er egenskaber hos de lavere racer, og derfor hos et tidligere og lavere niveau af civilisation.141

Når man tænker på Darwins generelle syn på kvinder og ægteskab, kan man tydeligt se, hvordan han betragtede kvinder som andenrangs borgere. Denne uvidenskabelige holdning kunne også ses i evolutionsteorien. Dette er, hvordan han forklarede, hvorfor ægteskab var brugbart:

… børn – konstant kompagnon, (ven i gamle dage) som vil være interesseret i én, objekt man skal elske og lege med – men bedre end en hund – hjem, og nogle til at tage sig af huset – charmen ved musik og kvinders sniksnak. Disse ting er gode for helbredet.142

equal

God has created men and women equal. Men and women can each enjoy great success by acting in the light and the reason imparted in them by faith.

Kort sagt betragtede Darwin ægteskab som noget ønskeligt, fordi "en kvindes venskab er bedre end en hunds." Hans udtalelser om ægteskab refererede overhovedet ikke til egenskaber som venskab, affektion, kærlighed, hengivenhed, loyalitet, tæthed, ærlighed og tillid mellem to folk, som tilbringer deres liv sammen. Om ægteskab sagde Darwin også dette:

… tab af tid – kan ikke læse om aftenen – fedme og lediggang – angst og ansvar – færre penge til bøger osv. – hvis mange børn, tvunget til at få dit brød … måske vil min kone ikke kunne lide London; så er sætningen forvisning og degradering med ugideligt inaktivt fjols.143

Disse samvittighedsløse udtalelser er total naturlige, når de kommer fra en, der ikke så nogen forskel mellem mennesker og dyr, og som mente, at især kvinder og børn faktisk var tættere på dyr. En, der betragtede son kone og sine børn som underlegne arter, vil selvfølgelig ikke føle meget affektion for dem, komme med få ofringer for deres skyld og ikke tage nogen interesse i dem, så længe det ikke er til fordel for ham. Faktisk viser Darwins udtalelser endnu en gang, at der ikke er nogen plads til menneskelig kærlighed, tæthed og venskab i darwinistisk moral.

heaven

Anyone, male or female, who does right actions and is a believer, will enter the Garden. They will not be wronged by so much as the tiniest speck. (Surat an-Nisa', 124)

Darwin påstod, at mænd var kvinder overlegne:

Hovedforskellen i de intellektuelle evner hos de to køn vises ved, at manden kan nå til en højere forrang i hvad som helst end kvinden – om end det kræver dybdegående tænkning, fornuft eller fantasi, eller blot brugen af sanserne og hænderne. Hvis der blev lavet to lister med de mest eminente mænd og kvinder inden for poesi, maleri, skulpturer, musik, … historie, videnskab og filosofi… ville de to lister ikke kunne sammenlignes. Vi kan også udlede, fra loven om afvigelse fra gennemsnittet, så godt illustreret af Mr. Galton i hans værk "Hereditary Genius", at hvis mænd er i stand til at have et bestemt fortrin over kvinder på mange områder, så må mandens gennemsnitlige mentale evne være højere end kvindens.144

Selvfølgelig havde Darwin ingen videnskabelig basis for at foreslå dette, men hans forudindtagede og fordomsfulde påstande om kvinder spredtes hurtigt blandt hans videnskabelige kolleger.

Materialisten Carl Vogt, en professor i naturhistorie ved University of Geneva, accepterede alle Darwins konklusioner uden at udsætte dem for nogen videnskabelig analyse og påstod, at "barnet, kvinden og de senile hvide" alle havde den "voksne Negers"145 intellektuelle egenskaber og personlighed. Vogt gik videre endnu og foreslog, at de faktisk var tættere på dyr end på mænd. Ifølge Vogt var en kvinde "en forkrøblet mand", hvis udvikling var blevet afbrudt, fordi hendes evolution var kommet til et for tidligt stop.146 Vogt konkluderede endda, at hullet mellem mænd og kvinder øges med civilisationens udvikling og er størst i Europas udviklede samfund.147 Darwin var stærkt påvirket af Vogts snak og følte sig beæret over at tælle ham blandt sine vigtigste støtter.148

Mange gange i historien har der været gjort meget succesfuld indsats for at holde kvinder i baggrunden på grund af de pågældende samfunds uvidenhed og tilbageståenhed. Men dette er noget, der stammer fuldstændig fra den etablerede kulturs indflydelse. Der er absolut ingen biologisk retardering, som Darwin og hans tilhængere påstod, fordi Gud har skabt mænd og kvinder lige. At påstå, at mænd er overlegne og at bruge denne påstand til at behandle kvinder som andenrangsborgere er en primitiv opførsel, udført af samfund, som ikke lever efter religiøse moralske værdier. På vores tid, når ens muligheder sikres, er der utallige eksempler på, at kvinder er lige så succesfulde, intelligente og talentfulde som mænd.

Kønsdiskrimination baseret på kraniemålinger

measure

For at demonstrere, at kvinder var "underlegne", prøvede nogle evolutionistiske forskere at bevise, at de havde mindre hjernekapacitet. Nogle tyede til så ydmygende og ulogiske metoder som at måle kvinder kranier. De forestillede sig, at jo større hjernen var, jo mere avanceret var intelligensniveauet (hvilket man ved, ikke er sandt), sammenlignede deres kranier og erklærede, at kvinder var underlegne. Dette var faktisk en af de uvidenskabelige metoder, der blev refereret til, i Darwins bog:

Som de diverse mentale evner gradvist uviklede sig, ville hjernen næsten med sikkerhed blive større… den store proportionen mellem menneskets hjerne og hans krop, sammenlignet med den samme proportion hos gorillaen eller orangutangen, er tæt forbundet med hans højere mentale evner… at der hos mennesket eksisterer et tæt forhold mellem hjernens størrelse og udviklingen af de intellektuelle evner, støttes af sammenligningen mellem kranierne hos vilde og civiliserede racer, hos gamle og moderne folk, og af om hele serien af hvirveldyrs analogi.149

Ifølge den påstand, Darwin fremsatte, ville undersøgelser om kraniemålinger og hjernevolumen (under de primitive videnskabelige forhold på hans tid) give data, der støttede evolutionsteorien. Men de videnskabelige resultater gik faktisk totalt modsat hans påstand. Forskellige kraniemålinger eller hjernevolumener gav ingen information for at støtte evolutionsteorien. Faktisk er det nu fuldstændig accepteret, at sådanne målinger ikke udgør nogen gyldighed sammenligning.

En forsker, der forestillede sig, at han kunne påstå, at kvinder var underlegne ved at bruge kraniologi (læren om kraniemålinger) var Paul Broca. Betragtet som en af grundlæggerne af fysisk antropologi, var han en af de, der brugte og støttede så primitive metoder som at måle kranierne hos forskellige menneskegrupper og give dem værdier.150 I lyset af disse angiveligt videnskabelige målinger, gik Broca videre til at udvise den følgende forvrængede logik:

Generelt er hjernen større hos modne voksne end hos de ældre, hos mænd end hos kvinder, hos eminente mænd end hos mænd med middelmådigt talent, hos overlegne racer end hos underlegne racer… Når de andre ting er lige, er der et bemærkelsesværdigt forhold mellem udviklingen af intelligens og hjernens volumen.151

gustave

Gustave Le Bon

Broca var især interesseret i kranieforskellene mellem mænd og kvinder. På en fordomsfuld måde analyserede han de kraniemålinger, han indsamlede, og kom frem til den formodning, at kvinder faktisk var underlegne.152 Broca påstod også, at forskellene mellem hjernens størrelse hos mænd og kvinder var stigende. Faktisk havde han ikke et eneste bevis, der bekræftede eller støttede den påstand, og for at kunne støtte den tyede han til en anden lige uvidenskabelig formodning: at den stigende forskel var "et resultat af forskelligt evolutionært pres på dominerende mænd og passive kvinder."153

I dag indrømmer selv evolutionister, at Brocas konklusioner ikke har nogen videnskabelig værdi. Gould kommer med følgende kommentar:

… de [Brocas fakta] blev selektivt indsamlet og så ubevidst manipuleret for at tjene en forudgående konklusion.154

For at sige det på en anden måde havde Broca "ubevidst" fortolket det data, han fik på en forudfattet måde, i lyset af en bedragende evolutionsteori.

En anden evolutionist, som brugte kraniemålinger og betragtede kvinder som underlegne, var Gustav Le Bon, en af grundlæggerne af social psykologi. Le Bon sagde:

Hos de mest intelligente racer… er der et stort antal kvinder, hvis hjerner størrelsesmæssigt er tættere på gorillaernes end de mest udviklede hjerner hos mændene. Denne underlegenhed er så tydelig, at ingen kan modsige den et sekund; kun dens omfang er til diskussion… Kvinder… repræsenterer den mest underlegne form for menneskelig evolution og… er tættere på børn og vilde end på en voksen, civiliseret mand. De udmærker sig ved ustadighed, inkonsekvens samt mangel på tanke, logik og evnen til fornuft. Der eksisterer uden tvivl nogle fornemme kvinder… men de er så enestående som fødslen af et misfoster, som for eksempel en gorilla med to hoveder; altså kan vi fuldstændig glemme dem.155

Som med så mange andre påstande tog darwinister totalt fejl i deres syn på kvinder. Modsat af, hvad evolutionister forestiller sig, betyder kvinders bløde, medfølende og omsorgsfulde tankegang ikke, at de er bagud, men viser faktisk, at de er overlegne. Programmeret til at betragte mennesker som dyrearter, opfatter evolutionister måske sådanne egenskaber som bevis på tilbageståenhed, men sådanne kendetegn er meget vigtige for at øge kvaliteten af menneskeliv. Menneskelige karaktertræk, hvis eksistens evolutionister aldrig ønsker at indrømme, tillader udvikling og fremgang på mange områder, inklusiv kunst, litteratur og teknologi.

Videnskaben Afkræfter igen Darwinisme

At måle folks kranier og klassificere dem ifølge race og køn er blevet total ugyldiggjort af videnskaben, da kranie- og hjernestørrelse ikke har noget at gøre med intelligens eller mental kapacitet.

I naturen er der faktisk ikke tydeligt noget direkte forhold mellem hjernestørrelse og intelligens. For eksempel har elefanter og hvaler meget større hjerner end mennesker. I tillæg varierer kraniekapaciteten hos nutidens mennesker fra omkring 700 cc til 2.200 cc.156 Men disse forskelle etablerer ikke forskellige intelligensniveauer hos folk.

classification Victorian

Germans using compasses and ruler for skull measurements to determine who was, and was not, Aryan.

Darwin's theses were based not on science, but on the culture and primitive scientific understanding of the Victorian age.

Udover kraniemålinger har genetikken også afsløret, at Darwins påstande omkring forskellene mellem mænd og kvinder er ukorrekte. Ifølge lovene om arv videregiver en mand sine gener til både mandligt og kvindeligt afkom. Hvis manden besidder biologisk "overlegne" karaktertræk, som Darwin påstod, så vil hans datter besidde de samme overlegne egenskaber. Men Darwin og hans samtidige vidste så lidt om genetik, at Darwin endda var i stand til at foreslå, at "karaktertrækkene hos en art opnået ved seksuel selektion er normalt begrænset til et køn."157 Darwin kom også med uvidende forslag om, at så overlegne kvaliteter som genialitet, det højere evner inden for fantasi og fornuft, "videregives mere fuldkomment til det mandlige end det kvindelige afkom."158

Ifølge Koranens moral Er mænd og kvinder lige, og Overlegenhed defineres af påpasselighed

morality

But as for those who believe and do right actions. We will not let the wage of good-doers go to waste. (Surah Al 'Imran, 195)

Ifølge Koranens moralske værdier er der ingen forskel mellem mænd og kvinder. Gud har givet lige ansvar til begge og holder begge ansvarlige for de samme ting. Om man er mand eller kvinde, gør ikke en person overlegen i Guds øjne, men frygt for og dyb kærlighed og hengivenhed til Ham samt rigtige moralske værdier gør.

I et af Sine vers afslører vores Herre, at de, der udviser den bedste opførsel, uafhængigt af køn, vil modtage den bedste belønning for deres moralske værdier:

De, der gør gode gerninger, mand eller kvinde, og er troende, vil træde ind i Haven. De bliver ikke gjort den mindste smule uret.. (Sura an-Nisa', 124)

Gud har også beskrevet de egenskaber, som enhver troende må besidde:

De troende mænd og kvinder er venner indbyrdes. De påbyder det rette og forbyder det forkastelige; de holder bøn og giver almisse; de adlyder Gud og Hans udsending. Dem vil Gud forbarme sig over. Gud er mægtig og vis. (Sura at-Tawba, 71)

Som sagt af Gud i verset, bærer ethvert menneske de samme ansvar. De mænd og kvinder, som opfylder de ansvar, som kun tyr til Gud og som tror, er blevet lovet disse glædelige tider:

Og deres Herre bønhører dem: "Jeg lader ingen af jeres handlinger gå tabt, hverken mands eller kvindes..." (Sura Al 'Imran, 195)

 

Noter

138. Evelleen Richards, "Will the Real Charles Darwin Please Stand Up?" New Scientist, (Dec. 22/29 1983): p. 887.

139. EIaine Morgan, The Descent of Woman, New York: Stein and Day, 1972, p. 1.

140. John R. Durant, "The Ascent of Nature in Darwin's Descent of Man" in The Darwinian Heritage, Ed. by David Kohn, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1985, p. 295.

141. Darwin, The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, New York: D. Appleton and Company, 1871 (1896 ed.), p. 326.

142. Charles Darwin, The Autobiography of Charles Darwin 1809-1882, New York: W. W. Norton & Company, Inc., 1958, pp. 232-233.

143. Ibid.

144. Darwin, The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, p. 564.

145. Carl Vogt, Lectures on Man: His Place in Creation, and the History of Earth, edited by James Hunt, London: Paternoster Row, Longman, Green, Longman, and Roberts, 1864, xv, p. 192.

146. Stephanie A. Shields, "Functionalism, Darwinism, and the Psychology of Women: A Study in Social Myth," American Psychologist, no. 1 (1975): p. 749.

147. Evelleen Richards, "Darwin and the Descent of Women," in David Oldroyd and Ian Langham (Eds.), The Wider Domain of Evolutionary Thought (Holland: D. Reidel, 1983), p. 75.

148. Ibid., pp. 74, 49.

149. Darwin, The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, p. 54.

150. Gould, The Mismeasure of Man, p. 83.

151. Ibid., pp. 83, 188.

152. Ibid., p. 104.

153. Ibid.

154. Ibid., p. 85.

155. Ibid., pp. 104-105.

156. Wayne Jackson, More Skull-Duggery, October 7, 2002, http://www.christiancourier.com/penpoints/skullDuggery.htm

157. John Hurrell Crook, "Sexual Selection, Dimorphism, and Social Organization in the Primates," in Campbell (Ed.), Sexual Selection and the Descent of Man 1871-1971 Chicago: Aldine Publishing Company, 1972.

158. Darwin, The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, p. 565.

8 / total 12
You can read Harun Yahya's book Darwinismen Og Moralsk Kollaps online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
About this site | Sæt som Startside | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialer kan kopiers, printes og distribueres, ved at henvise til denne hjemmeside.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net