< <
7 / total: 12

Socialdarwinisters Sterilisering og Dødslov

En anden af socialdarwinismens vidtgående praksisser er eugenik, den såkaldte videnskab, som prøver at forbedre den menneskelige race ved at avle. Begrebet blev først fremsat i 1883 af Charles Darwins fætter Francis Galton, og består af en kombination af to græske ord; eu (god) og genos (slægt). Sat sammen indebærer ordet "velfødt" eller "genetisk soliditet". I kontrast til dens bogstavelige betydning er dette koncept dog langt fra godt, og fører til brutal ondskab.

eugenic

A photograph of a 1914 eugenic training class

Tilhængere af eugenik påstod, at kun deres egen race eller klasse behøvede beskyttelse og forbedring, og at andre racer eller klasser skulle udsættes for "kunstig selektion." Ifølge Galton havde kun den britiske overklasse behov for sådan beskyttelse. Han foreslog derfor, at de fattige, de syge, de svage og de talentløse skulle forhindres i at formere sig.

Nazisterne insisterede på den anden side, at de, der ikke var raske ariere, var en byrde for staten og skulle elimineres ved hjælp af sterilisation eller udryddelse. De førte disse ideer ud i virkeligheden. Mens de steriliserede hundredtusindvis som en del af deres eugenik politik, dræbte nazisterne også flere tusind for at være syge, forkrøblede, mentalt handicappede, ældre, utrænede eller uden familier ved at sende dem til gaskamre, forgifte dem eller efterlade dem til at sulte.

Fortalere for eugenik mener, at de fleste af egenskaberne i en persons karakter er arvet, eller kommer med delvise påstande om dette. Ifølge tilhængerne af eugenik, inklusiv Galton selv, er uønskede karaktertræk som dovenskab eller fattighed arvelige. Ved at forestille sig, at inaktive forældre ville få inaktive børn, forsøgte de at forhindre disse folk i overhovedet at gifte sig. Det er interessant, hvordan evolutionister kunne fremsætte en så ulogisk og meningsløs påstand i en såkaldt videnskabs navn.

Eugenikken støttet af darwinister førte til mange menneskers lidelse. At undersøge udviklingen af denne grusomhed vil give en bedre forståelse for grundlagene hos dem, der støttede den. Hvordan Darwin støttede og opfordrede perversionen kendt som eugenik i den såkaldte videnskabs navn er derfor af stor vigtighed. Selvom eugenikkens oprindelse strækker sig så langt tilbage som Platons Republic, fik den med darwinismen en angivelig videnskabelig fremtoning og blev næsten en gren af videnskab i sig selv. Karl Pearson, hvis racistiske synspunkter vi allerede har citeret, og som var kraftigt påvirket af Galton, sagde, at evolutionsteorien ligger til grund for eugenikkens oprindelse:

… moderne eugenisk tankegang opstod først i det nittende århundrede. Fremkomsten af interesse for eugenik i det århundrede havde mange rødder. Den vigtigste var evolutionsteorien, for Francis Galtons ideer om eugenik – og det var ham, der skabte begrebet "eugenik" – var en direkte logisk udvækst fra den videnskabelige doktrin uddybet af hans fætter, Charles Darwin.103

Darwins arv til sin fætter Galton: eugenik

old

According to eugenicists, the elderly were also weak individuals needing to be eliminated. No respect or love was shown to them, and it was believed they needed to be removed from society.

Grundlagene til eugenikkens perversion blev faktisk lagt af Malthus og Darwin. Malthus' Essay, Darwins inspirationskilde, indeholdt de grundlæggende ideer, som skulle komme til at udgøre eugenik. For eksempel påstod Malthus, at mennesker kunne formere sig ved hjælp af de samme metoder, som man brugte til at avle dyrehold:

Det virker dog ikke på nogen måde umuligt, at man ved at være opmærksom på avl kunne opnå en vis grad af forbedring, som ligner den blandt dyr, hos mennesker. Om intellekt kunne kommunikeres er måske et tvivlsområde, men størrelse, styrke, skønhed, hudfarve og måske endda levetid er til en vis grad overførbare.104

Set fra denne og mange andre udtalelser betragtede Malthus tydeligt mennesker som en form for dyr. Hans fordrejede perspektiv påvirkede Darwin, som kom med en række forudsigelser, der indeholdt den katastrofe, som eugenik blev. I The Descent of Man udtrykte han bekymring over, at de svage takket være diverse sociale normer ikke blev elimineret, og at dette kunne føre til en biologisk bagvendt tendens. Ifølge Darwin blev de fejlagtige blandt de "vilde mennesker" og dyr hurtigt elimineret, men det var en stor fejl at sådanne medlemmer blandt civiliserede folk blev beskyttet af medicin og hjælpere. På samme måde som opdrættere forbedrede deres dyrehold gennem kunstig selektion, ved at eliminere de syge og svage, skulle menneskelige samfund gøre det samme:

Ingen, som har overværet avlen af husdyr, vil tvivle på, at dette må være højst skadevoldende for menneskeracen. Det er overraskende, hvor hurtigt et ønske om pleje, eller fejlagtig pleje, fører til degenereringen af en husdyrrace; men med undtagelse af mennesket selv, er ingen så uvidende, at de tillader deres værste dyr at avle.105

Hos de vilde bliver de, der er svage i krop og sind, hurtigt elimineret, og de, der overlever, udviser normalt en energisk helbredstilstand. Vi civiliserede mennesker gør på den anden side vores bedste for at kontrollere elimineringsprocessen; vi bygger anstalter for de imbecile, de lemlæstede og de syge; vi indfører fattigdomslove og vores medicinske mænd udøver deres yderste dygtighed for at redde ethvert liv til sidste øjeblik… Altså udbreder de svage medlemmer i civiliserede samfund deres slags.106

Disse ord, værket af en syg mentalitet, udgjorde den grundlæggende opfordring for racister, fortalere for eugenik og tilhængere af krig, og forårsagede til sidst forfærdelige katastrofer for menneskeheden. Til sidst i The Descent of Man kom Darwin med mange flere uvidenskabelige påstande, såsom at "kampen for overlevelse" var godt for menneskeheden, fordi de mere begavede ville være mere succesfulde i kampen om livet end de mindre begavede; og at uden den, ville folk synke ned til dovenskab.107

Med disse forvrængede teorier lagde Darwin fundamentet for eugeniske handlinger. At evolutionsteorien blev betragtet som et såkaldt videnskabeligt faktum førte til, at eugenisk og racistisk politik blev accepteret og ført ud i virkeligheden.

Eugenik i Storbritannien

Galton

Galton carried out an illogical and unsuccessful study to determine the common genetic features of criminals, based on fingerprints and face shape.

Som allerede nævnt var lederen af eugenik Darwins fætter, Francis Galton, men Leonard Darwin, Darwins egen søn, var også en af tilhængerne af og fortalerne for eugenik i Storbritannien. Winston Churchill var en anden, som gav sin støtte til bevægelsen.108

Galton vedholdt, at princippet om "den stærkeste overlever" skulle overholdes, og at kun de stærkeste skulle have lov til at deltage i verden. Ifølge Galtons uvidenskabelige og ulogiske tese var menneskeheden i en position, hvor den kunne tage kontrol over sin egen evolution og endda producere en herrerace. Galton erklærede åbent sin tro på "herreklassen" og "herreracens" overlegenhed. Han påstod også, at de sorte besad et lavt intelligensniveau, og sagde:

… antallet blandt negerne af de, som vi kan kalde halvopfattende mænd, er meget stor. Alle bøger, der hentyder til negertjenere i Amerika er fulde af eksempler. Jeg var selv meget imponeret af dette faktum under mine rejser i Afrika. De fejl, negerne lavede i deres egne anliggender, var så barnlige, dumme og simple, at jeg ofte blev pinlig berørt over min egen art.109

Galton gik så langt som at foreslå, at diverse arter af dyr havde højere intellekt end nogle menneskeracer.110 Men i sin evaluering af sorte og slaver ignorerede han en meget tydelig sandhed: at størstedelen af bøger om slaver blev skrevet af slave ejere. Desuden, siden slaver blev sat ind i et samfund, der var totalt fremmed for dem, i en kultur som de ikke vidste noget om, burde meget af deres opførsel og deres handlinger naturligt virke uvidende. Tydeligvis ville enhver europæer, der blev sendt for at leve i en afrikansk by, udvise samme slags inkompetence til at prøve at tilpasse sig en fremmed og kultur og levemåde.

Vigtigere endnu, så indeholder Galtons påstande om sorte eller om hans egne indbyggere, der rejser ud for at leve i andre lande, ingen videnskabelig gyldighed, men var udelukkende baseret på de indbildte antagelser fra diverse såkaldte forskere, hjernevasket af et materialistisk verdenssyn, under den tids primitive tankegang.

Fordomsfuld og inkonsistent, var Galtons teser på ingen måde begrænset til disse. For eksempel foreslog han også, at man for social fremgang måtte forhindre de med lav intelligens og intellektuelt niveau fra at formere sig, og de klogere skulle opfordres til at gøre dette. Ellers, advarede han, ville der forekomme socialt kollaps. Tydeligvis ville ægte socialt kollaps dog forekomme, når modellen foreslået af Galton og lignende, baseret på slagtning, konflikt og vold, blev ført ud i virkeligheden. Under et foredrag til Huxley Institute i 1901 påstod Galton, at "hjernerne i vores nation ligger i de højere klasser." Desuden anbefalede han, at børn i overklassen skulle identificeres ved fødslen, og at 1000 pund skulle betales til deres familier. Han foreslog, at overklasse kvinder skulle føde mindst en ekstra søn og datter.112

Galtons tro – at en stigning i antallet af folk, som han betragtede som den overlegne klasse, kunne føre til social fremgang – er irrationel, ulogisk og uvidenskabelig. Mange elementer fører ethvert samfund til fremgang, men det vigtigste er de moralske værdier og karakteren hos de, der udgør det samfund. Et samfund, hvis medlemmer besidder stærke moralske værdier og karaktertræk vil hurtigt udvikles hurtigt og permanent. Det er umuligt for sådanne egenskaber at videregives genetisk. Hvis nogen ønsker, at hans samfund får fremgang, må han vende sin opmærksomhed mod den spirituelle forstærkning af individer via diverse kulturelle og uddannelsesmæssige metoder. Galton og andre som ham forsøgte at øge antallet af de rige og reducere de fattige ved bogstaveligt talt at behandle mennesker som dyr i de lande, hvor de var indflydelsesrige, og forsøgte endda et retfærdiggøre mord på den måde – en forfærdelig grusomhed og ubeskrivelig uvidenhed.

Ikke desto mindre var eugenik bevægelsens første aktivitet i Storbritannien, ved Galtons opfordring, baseret på fødselskontrol. Denne foranstaltning, taget af de, der var blevet bedraget af evolutionsteorien, var udelukkende rettet efter de fattige og de, som de betragtede som "underlegne" racer.

I 1920'erne og 1930'erne troede man, at det udgjorde en trussel, at antallet af de fattige steg, samtidig med, at antallet af overklassen faldt. For eksempel skrev Julian Huxley i 1925 det følgende i Nature magazine:

Proportionen af ønskede falder, af uønskede stiger. Situationen må komme under kontrol.113

Ifølge tilhængerne af eugenik var det første skridt til at sikre en balance mellem de "ønskede" og "uønskede" såkaldt racehygiejne. Først skulle det bestemmes, for hvem "racehygiejne" var ønsket, og for hvem det ikke var. Overordentligt primitive og utrolige midler blev brugt til at skelne dem. I Storbritannien og USA begyndte folks hoveder for eksempel at blive målt. Med disse kampagner under Galtons lederskab blev størrelsen på folks kranier målt, og deres intelligens afhang angiveligt af resultaterne. Men videnskaben skulle dog senere afsløre, at der absolut ikke var noget direkte forhold mellem kraniestørrelse og intelligens.

Efter kraniemålingerne begyndte intelligenstests at blive taget i brug. Ifølge resultaterne blev de bestemt, at nogle skulle steriliseres og holdes under livslang observation og tilsyn. Senere indså man dog, at de brugte intelligenstests ikke gav pålidelige resultater. Disse totalt upålidelige analyser reflekterede den videnskabelige uvidenhed på den tid. Faktorer såsom de forhold, testemnerne blev opdraget under, og den uddannelse, de modtog, blev ignoreret, og det blev kun konkluderet, om de var arveligt intelligente. I hvert tilfælde var målet egentlig ikke at sikre pålidelige resultater men at eliminere eller isolere de "uønskede" fattige, de syge og racer betragtet som "underlegne."

Eugenik i USA

poster

The alleged scientific basis of eugenics is the theory of evolution. A poster in which eugenicists stress the link between eugenics and evolution.

Efter Galtons død gik lederskabet af eugenikbevægelsen over til Amerika. Henry Goddard, Henry Fairfield Osborn, Harry Laughlin og Madison Grant var blot få af Galtons amerikanske arvinger.

Rockefeller Instituttet og the Carnegie Foundation var øverst på listen over tilhængerne af eugenik i USA. Rockefeller Instituttet finansierede Kaiser Wilhelm Instituttet, en af lederne af eugenikbevægelsen i Tyskland, og fik i 1920'erne konstrueret en specialbygning til den genetiske forskning af Professor Ernst Rüdin, som var besat af ideen om racehygiejne. Mentalhygiejnebevægelsen blev i høj grad støttet af Rockefeller Instituttet. Endvidere bifaldt Nobelprisvinderen Dr. Alexis Carrel, også fra Rockefeller Instituttet, glædeligt den slagtning, der blev udført i Tyskland, og havde ingen forbehold overfor, at de mentalt syge og dømte fanger blev udsat for massemord.114

Eugenikkens perversion førte til, at mange amerikanske stater gennemførte tvangssterilisationslove. I USA blev i alt 100.000 mennesker steriliseret, de fleste mod sin vilje. Som bare et eksempel på de dimensioner, som eugenikkens barbari tog, blev 8000 "utilpassede" folk i det tidlige 20. århundrede steriliseret i Virginia. Denne inhumane praksis var lovlig i mange stater indtil så sent som 1974.115

graph

 

A graph showing the numbers of sterilizations for eugenics purposes in the USA between 1907 and 1935

En af de fremmeste amerikanere inden for eugenik var Charles B. Davenport, kendt for sine artikler, som forsøgte at kombinere genetiske love med darwinisme. Men påstandene fremsat i hans artikler var ikke andet end formodninger. I 1906 insisterede han på, at the American Breeders' Association udførte studier om eugenik. I 1910 grundlagde han the Eugenics Record Office (ERO), som modtog mellem 13 og 29% af det budget, som var sat til side til the Station for Experimental Evolution. Kort sagt var ERO meget bedre finansieret end andre videnskabelige institutioner på den tid. Denne organisation trænede mange folk i at arbejde med at sprede eugenikkens barbari. Elever blev lært at implementere og evaluere diverse intelligenstest såsom Stanford-Binet, intenst brugt i eugenik praksisser.116

Folk trænet af ERO blev sat til at samle statistik inden for deres arbejdsområder. Med disse data sigtede ERO efter at forhindre de, de dømte som utilpassede, i at gifte sig og få børn. I 1924 fremlagde ERO en steriliseringslov, som anbefalede, at folk betragtet som at have begået "forbrydelsen" at være syge, skulle steriliseres.

family

The American Eugenics Association gave lessons at state fairs and held competitions at which the "fittest" family was chosen.

For både fornuft og samvittighed er det uacceptabelt at folk steriliseret mod deres vilje. De med genetiske defekter, diverse sygdomme og fysiske eller mentale handicaps burde behandles med hengivenhed og medfølelse. I samfund, hvor religiøse moralske værdier hersker, beskyttes sådanne folk, og deres behov mødes på den bedst mulige måde. Det er intet andet end barbari at forsøge at tvangssterilisere eller eliminere de, der bliver beskrevet som havende "kriminelle tendenser" af fortalerne for eugenikkens barbari. Sådanne folk kan uddannes med de fornødne kulturelle programmer og gjort til brugbare medlemmer af samfundet. Selv hvor de pågældende folk er svære at forbedre, må de mest etiske og retfærdige løsninger findes, i stedet for at udrydde dem.

I de følgende år indså amerikaneres sunde fornuft, at eugenik bogstaveligt talt ikke var andet end vildskab og tog de nødvendige foranstaltninger for at stoppe disse praksisser. Men på samme tid havde nazisterne taget de amerikanske love som rollemodel for deres første foranstaltninger omkring sterilisation, og tvangssteriliserede 2 millioner mennesker.117

Som eksemplerne citeret indtil nu tydeligt viser, prøver vildledende propaganda fuld af socialdarwinismens fejl at gøre folk mindre følsomme over for hinanden, at eliminere følelser af sympati og medfølelse, indtil mennesker behandler hinanden som dyr. Dette er det totalt modsatte af de dyder, som religiøse moralske værdier bibringer. Koranen befaler, at man ser efter de svage og trængende og beskytter de syge og de, der ikke har nogen til at tage sig af dem. Uanset omstændighederne befaler Gud de troende at sikre andres velvære før deres eget, og at altid være tålmodige og altruistiske. Gud lover glædelige tider til de, der er gode ved at udvise tålmodighed:

De giver en fattig, en forældreløs og en fange mad, selvom de selv elsker den. "Vi giver jer mad for Guds skyld; vi ønsker hverken gengæld eller tak af jer. Vi frygter fra vor Herre en dyster og gruelig dag." Så vil Gud bevare dem for denne dags ulykke og tildele dem glans og glæde; Han vil gengælde dem for det, som de har udholdt, med en have og med silke. (Sura al-Insan, 8-12)

laughlin eugenics

The University of Heidelberg honored H. Laughlin, a prominent eugenist, for his work on "the science of racial hygiene." This newspaper cutting carries the report in question.

The New York Eugenics Record Office (ERO) and Charles B. Davenport

Eugenik i Nazi Tyskland

nazi

A great many children were left neglected and unloved because they were not of the Aryan race, and there were even efforts to kill or sterilize them on various pretexts.

Ian Kershaws 1998 biografi om Adolf Hitler erklærer, at socialdarwinisme, eugenik og fascisme var tæt forbundet i 1920'ernes Tyskland:

Integrerende nationalisme, … nationalsocialisme, socialdarwinisme, racisme, biologisk antisemitisme, eugenik, elitisme blandet med varierende styrker…118

Dr. Robert Youngson, som har studeret fejl i videnskabens historie, erklærer i sin analyse, at ideen om eugenik lå til grund for nazismens slagtning, og at eugenik selv var en stor videnskabelig fejl:

Kulminationen af denne mørkere side af eugenik var selvfølgelig Adolf Hitlers forsøg på at producere en "herrerace" ved at opfordre parring mellem rene "ariere" og ved at myrde seks millioner mennesker, som han påstod, havde underlegne gener. Det er næppe rimeligt over for Galton at beskylde ham for Holocaust eller selv for hans manglende evne til at forudse konsekvenserne af sit forsvar for sagen. Men han var bestemt hovedarkitekten bad eugenik, og Hitler var bestemt besat af ideen. Så, når det gælder konsekvenserne, må dette kvalificeres som en af de største videnskabelige brølere nogensinde.119

At beskrive Galtons irrationelle, uvidenskabelige synspunkter som blot en "videnskabelig brøler" er faktisk en for "optimistisk" tilgang. Faktisk udgjorde påstandene fra Galton og andre som ham grundlaget for hidtil uset vildskab og brutalitet. Da nazi Tyskland tilpassede det socialdarwinistiske verdenssyn til samfundet, er de katastrofer, der fulgte, en historisk lærestreg for, hvad der kan ske.

Nazisterne vedtog som statspolitik drabet på ethvert "underlegent", "mangelfuldt", "fejlagtigt" og "sygt" menneske, som "forurenede" den ariske race. Hitler fremlagde grunden:

… folk forfalder … I det lange løb eliminerer nature de skadelige elementer. Man bliver måske stødt af denne naturlov, som kræver, at alle levende ting gensidigt skal fortære hinanden. Fluen bliver snuppet af en guldsmed, som selv sluges af en fugl, som selv bliver offer for en større fugl… at kende naturens love… gør at vi kan adlyde dem.120

Hitler gjorde den store fejl, at han foreslog, at diverse fænomener, som vedligeholder den økologiske balance i naturen, også gælder for mennesker. Hvis dyr betragter hinanden som bytter, betyder det ikke, at mennesker hensynsløst skal ødelægge dem, de ser som svagere. Dyr har ingen samvittighed. Mennesker besidder på den anden side både samvittighed og bevidsthed, evnen til at skelne mellem rigtig og forkert, godt og ondt, og kapaciteten til dømmekraft. Kun de, som Hitler, som forsøger at retfærdiggøre deres egne psykologiske ubalancer, vedholder, at mennesker bør føre en dyrisk livsstil. Faktisk udtrykte Hitler til hvilken grad, han havde ført dette bedrag:

Hvis jeg kan acceptere et guddommeligt bud, er det dette: "Du skal bevare arterne." Individets liv må ikke sættes til en for høj pris. Hvis individet var vigtigt i naturens øjne, ville naturen passe på at bevare det. Blandt de millioner af æg, som fluer lægger, klækkes meget få – og stadig trives flueracen. 121

Et hvert menneskes liv er værdifuldt, uanset hans eller hendes race, køn eller sprog. De, som de med god samvittighed burde gøre, er at lægge alle deres kræfter i at beskytte ethvert menneske, uden hensyntagen til race eller fysiske karakteristikker. Under Anden Verdenskrig blev katastroferne forårsaget af nazi ideologerne, som betragtede menneskeliv som af meget lav værdi, og deres hævngerrige følelser over for andre nationer, tydelige for alle. Endvidere repræsenterede Hitlers verdenssyn også et mareridt for hans eget folk, ikke kun for andre racer. Eugenik, bredt implementeret i Tyskland, er et eksempel på dette.

• Opstanden af eugenikbevægelsen i Tyskland

Wilhelm

Samples of eugenic studies carried out by the Kaiser Wilhelm Institute

I 1900 sponsorerede tyske industrialist Alfred Krupp en konkurrence om det bedste essay om emnet "Hvad kan vi lære fra darwinismens principper til anvendelse på indrepolitisk udvikling og statens love?"

Første pris gik til Wilhelm Schallmeyer, som fortolkede kultursamfund, moralitet og selv "rigtig" eller "forkert", når det gjaldt kampen for overlevelse. Han ville have, at alle love skulle bringes i overensstemmelse med disse koncepter for at forhindre de hvide racer fra at forfalde til de australske aborigineres niveau – og så længe samfundet beskyttede de fysisk og mentalt svage, var forfald uundgåeligt. Dr. Alfred Ploetz, socialdarwinisten, som grundlagde racehygiejne i Tyskland, annoncerede, at han fuldt ud støttede Schallmeyers barbariske ideer. Han insisterede for eksempel på, at de underlegne racer i krigstider skulle sendes op foran for at beskytte de hvide racer. Siden soldater, der kæmpede i den forreste række, generelt blev dræbt, ville dette forhindre den "renere" del af racen i at blive unødvendigt svækket. Endvidere foreslog han, at et doktorpanel skulle være til stede ved hver fødsel for at vurdere, om spædbarnet var stærkt nok til at leve, og hvis ikke, slå det ihjel.122

Disse forfærdelige anbefalinger var de første skridt, som eugenikbevægelsen lavede før nazistisk herredømme. Den 14. juli 1933, fire måneder efter valget, som førte nazisterne til magten, begyndte eugenik og den såkaldte "mental hygiejne" bevægelse at sprede sig hurtigt. Før den dato var sterilisation af eugeniske årsager forbudt, selvom det blev udført i praksis. Men nu blev tilladelse givet til at implementere eugenikkens brutalitet under "Loven for Forhindringen af Arvelige Sygdomme i Eftertiden", bedre kendt som Sterilisationsloven. Hovedarkitekten for dette tyranni var Ernst Rüdin, en professor i psykiatri ved München Universitet og direktør for Kaiser Wilhelm Instituttet. Kort efter Sterilisationsloven blev gennemført, udgav Rüdin – sammen med en række advokater og specialister fra det nazistiske parti – en udtalelse om lovens betydning og mål. Essentielt var dens hensigt at rydde nationen for de "urene og uønskede" elementer, så den kunne opnå det ariske ideal.

racist

At udsætte de hjælpeløse, som har behov for beskyttelse, for eugenikkens inhumane behandling, kan kun være acceptabelt for de, der er bedraget af socialdarwinismens fejl. Alle disse folk skal hjælpes med deres sygdomme og svagheder. Nazisterne troede, de kunne behandle dem, som de ville, og forårsagede forfærdelig barbari i al den tid, de bevarede magten.

Ifølge denne forfærdelige lov iværksat i Tyskland kunne sterilisation udføres uden den pågældende persons tilladelse. En statsdoktor havde retten til at udføre tvangssterilisation med politiets assistance. I sin bog Into the Darkness: Nazi Germany Today skrev den pronazistiske amerikaner Lothrop Stoddard om sine indtryk af de eugeniske domstole under et besøg i Tyskland. En tjenestemand fra tuberkulosesektionen af det offentlige sundhedsvæsens hovedkvarter fortalte Stoddard det følgende:

Behandlingen givet til en tuberkulosepatient bestemmes delvist af hans sociale værdi. Hvis han er en værdifuld indbygger, og hans tilfælde er helbredeligt, spares ingen udgifter. Hvis han kendes uhelbredelig… gøres ingen speciel indsats for kort at forlænge en eksistens, som hverken vil være til fordel for samfundet eller ham selv. Tyskland kan kun nære et bestemt antal menneskeliv på en given tid. Vi nationalsocialister har som pligt at skabe individer med social og biologisk værdi.123

I islamisk moralsk værdi har folk dog en lige ret til behandling, uanset deres materielle goder, rangering eller status. At efterlade folk til at dø, fordi de har diverse fysiske defekter eller ikke er rige, er tydeligvis mord; og at forsøge at implementere dette i den sociale sfære udgør massemord.

Omfanget af nazi Tysklands sterilisationslov blev bredere. Den 24. november 1933 blev det dekreteret, at "vaneforbrydere mod offentlig moral" skulle steriliseres. Nazisternes "raceforurening" tese inkluderede nu forbrydelsen af at modsætte sig offentlig moral. Årene, der fulgte, skulle vise, at nationalsocialisternes forfærdelige planer på ingen måde var begrænset til sterilisation.

• Nürnberg lovene

nazism  

Posters designed in the light of Nazi Aryan race propaganda. The people in these posters, with blond hair, long skulls, narrow noses and blue eyes, are totally compatible with the Aryan ideal...

Sterilisationsloven var ikke tilstrækkelig til, at nazisterne kunne opnå deres sande mål. For at etablere en "ren arisk race" blev Nürnberg lovene iværksat i 1935. Under disse love blev brutalitet og primitivitet legaliseret, og de nedfældede idealet for den såkaldte rensning af den ariske race.

Arbejde for racerensning begyndte med en forespørgsel om offentlig ansattes stamtræer. De, man ikke mente, tilhørte den ariske race, blev tvunget til at gå på pension. Nürnberg lovene delte det tyske folk i to: de, der var statsemner, og de, der nød fuldt statsborgerskab og politiske rettigheder. Jøder, sigøjnere og medlemmer af andre racer blev blot statsemner, som ikke havde ret til statsborgerskab. Den anden af Nürnberg lovene, "Til beskyttelse af tysk blod og tysk ære" (forkortet kendt som blodsbeskyttelsesloven) forsøgte at garantere nationens såkaldte racerenhed.

Under denne nye lov blev ægteskab mellem tyske statsborgere og tyske emner en forbrydelse. Den udgjorde også en præcedens for fremtidige praksisser implementeret for at isolere "uønskede individer."

• Herrerace specifikationsprogrammer

nuremberg

One of the Aryan race propaganda posters used by the Nazis

Første trin i eugenikprogrammet var at klassificere egenskaberne hos den race, nazisterne betragtede som overlegen. Karaktertrækkene ved den såkaldte herrerace blev nævnt som følger:

Blond, høj, langt kranium, med smalt ansigt, fremtrædende hager, smalle næser med en høj bro, blødt hår, lyse øjne med bredt mellemrum, lyserød-hvid hudfarveb.124

Disse og lignende kriterier, bestemt produktet af en syg mentalitet, er både et brud på videnskaben og også moralsk uacceptabelt. Som allerede understreget er der ingen logiske eller moralske grundlag for at diskriminere folk på grund af farven på deres hud, øjne eller hår.

På trods af disse irrationelle kriterier var det ikke let for nazisterne at skelne racerne fra hinanden. Derfor udførte de diverse målinger, og brugte utrolig primitive metoder til at måle folks kranier, og implementerede en række intelligenstests uden nogen videnskabelig gyldighed. Kvinder, som mødte deres nødvendige racekrav blev placeret i specielle huse og holdt gravide af nazistiske officerer, så længe som denne primitive situation fortsatte. Børn med ukendte fædre blev ført ind i verden på disse umoralske "menneskelige stutterigårde". Disse børn repræsenterede den næste generation af den såkaldte herrerace. Men de totalt uventede resultater viste, at den gennemsnitlige IQ hos børn født på disse gårde var lavere end den gennemsnitlige IQ hos deres mødre og fædre.125

Aktion T4 Eutanasi Programmet: "videnskabelige" mord

skull

Skull measurements, hair color, lung capacity and fingerprints were used by eugenicists to identify those who were not "superior."

Disse love lagde grundlagene for endnu mere utænkelige metoder. En af disse handlinger kan opsummeres som massemord på det mentalt svækkede. T4 Eutanasi Programmet fik sit navn fra initialerne på adressen på hovedkvarteret i Berlin, hvor metoderne blev administreret. Tiergartenstrasse 4.

Under T4 programmet blev de uhelbredelige, de fysisk eller mentalt svækkede, de med psykologiske problemer og de ældre slået ihjel for at sikre såkaldt racerenhed. Børn, kvinder og de ældre blev udsat for gaskamrene, blot fordi de var medlemmer af en anden race, mens tusindvis af uskyldige folk af samme race blev slagtet, fordi de blev betragtet som svage og magtesløse. Hitler igangsatte denne hensynsløse kampagne i 1939. Drabene fortsatte officielt indtil 1941, men uofficielt indtil det endelige nazistnederlag i 1945.

T4 indeholdt midler kendt som "Geheime Reichssache" (Hemmelig Reich Sager), og de, der blev betroet at implementere dem, var forpligtet til at tie. En grund til, at så lidt information kunne opnås omkring eutanasi i Nazisttyskland er, at det personale, der var blevet trænet eller ansat inden for programmet, senere blev sendt ud som soldater til de farligste fronter. Modstandspartisanerne i Jugoslavien var kendt for at dræbe fjendetropper i stedet for at tage dem til fange. De fleste vidner til eutanasi blev sendt til den specifikke front og elimineret.

I Fundamental Outline of Racial Hygiene var Alfred Ploetz en af de første til at tale om mordet på de syge og handicappede. Ifølge Ploetz var det, når det gjaldt "racens beskyttelse og hygiejne", en stor fejl, at de syge og svage blev beskyttet og passet på (hvilket er præcis det, der burde ske i et sunds samfund). Ifølge denne perverterede tankegang blev de svage beskyttet og holdt i live, når de egentlige burde blive elimineret. Ploetz var tilstrækkelig hjerteløs til at pasta, at doktorpanelet øjeblikkeligt burde dræbe en handicappet eller fejlbehæftet baby med en lav dosis morfin.

young  

Hitler was aware of the importance of genes for Nazi Germany. The new generation, raised in the light of twisted Nazi propaganda, was planned to be followers of Hitler. Youth was one of the areas most concentrated on by Nazi propaganda experts. A number of young people with superior physical characteristics were brought together at special eugenic camps, to be used as private stud farms. By this perverted and immoral method, it was believed that the German race would become purified and improved. Young people were brainwashed with Nazi propaganda to become blindly devoted to that ideology. These people, poisoned by Nazi propaganda from a very young age, were made unable to distinguish right from wrong.

Andre fulgte i Ploetz' fodspor. I 1922 udgav juristen Karl Binding og psykiateren Alfred Hoche en bog, der støttede eutanasi, med titlen Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens (Frigivelsen af Ødelæggelsen af Liv blottet for Værdi). Deres bog påstod, at de syge og handicappede både var en byrde for sig selv og for samfundet, at det ikke ville være noget stort tab at slå dem ihjel, at omkostningerne ved at holde så "ubrugelige" individer i live var meget høje, at staten kunne bruge de penge på mere produktive områder. Som løsning foreslog de, at man dræbte de fysisk og mental handicappede og krævede, at de religiøse og lovmæssige forhindringer blev fjernet.126 En af Hoches irrationelle formodninger var, at de moralske værdier omkring beskyttelsen af liv snart ville forsvinde, og at elimineringen af "unødvendigt" liv ville være essentielt for samfundet overlevelse.127

atrocity

A 1945 cartoon showing how all of Hitler's policies ended in death and savagery

For at få en klarere forståelse for, hvor forfærdelig den befaling var, forestil dig, at du befandt dig i et samfund, hvor disse foreslåede modeller faktisk blev udført. Hvad hvis din døve søster, din blinde mor, din psykologisk forstyrrede bedstefar, din lamme bedstemor eller gamle far blev fjernet for skulle dø foran dig, i videnskabens navn og for samfundets fordel. Du ville uden tvivl forstå, at der ikke var noget videnskabeligt overhovedet ved mordet på folk du elsker. Du ville ikke have svært ved at se disse påstande som resultatet af en syg mentalitet. Sådan barbari ville påføre ubeskrivelig lidelse på dig og enhver, du kender. Sådan lidelse blev faktisk oplevet i mange samfund, især i Nazisttyskland, og mordene i eugenikkens hysteri efterlod dybe sår i samfundets samvittighed.

Evolutionisternes indsatser for at glemme eller ignorere omfanget af disse laster er ultimativt dømt til at mislykkes. Uanset hvordan de forsøger at dække dem til, er faktaene tydelige. Menneskeheden oplevede forfærdelig lidelse og store tab på grund af de ideologiske fundamenter lagt af darwinismen.

På samme tid som eugenikkens barbari fandt sted i Nazisttyskland, spredte den sig også til en række andre lande, især USA. I 1935 udgav Dr. Alaxis Carrel fra the Rockefeller Institute sin bog, Man the Unknown, som blev oversat til ni forskellige sprog inden for tre år. I bogens sidste kapitel, "The Remaking of Man", pegede Carrel på eugenik og eutanasi som angivelige løsninger på sociale problemer. Han sagde, at de mentalt syge og kriminelle burde blive dræbt på små eutanasicentre udstyret med passende gasser, og forsøgte at retfærdiggøre mord med de følgende ord:

Eugenicists

Eugenicists invented special terms with no place in medical literature. For example, members of other races or the mentally ill were diagnosed as having a "weak mental state" and were later left to die. Above: mentally ill Americans of the time

Der forbliver det uløste problem i det enorme antal af defekte og kriminelle. De er en enorm byrde for den del af befolkningen, der er forblevet normal. Som allerede udpeget, kræves gigantiske summer nu for at vedligeholde fængsler og sindssygeanstalter og for at beskytte offentligheden mod gangstere og galninge. Hvorfor bevarer vi disse ubrugelige og skadelige væsner? De unormale forhindrer udviklingen af de normale. Dette faktum skal holdent konfronteres. Hvorfor skal samfundet ikke skaffe sig af med de kriminelle og sindssyge på en mere økonomisk måde? Vi kan ikke fortsætte med at prøve at separere de ansvarlige fra de uansvarlige, straffe de skyldige og skåne de, man mener, er moralsk uskyldige, selvom de har begået en forbrydelse.

Vi er ikke i stand til at dømme mennesket. Men samfundet må beskyttes mod besværlige og farlige elementer.

Hvordan kan dette gøres? Bestemt ikke ved at bygge større og mere behagelige fængsel, ligesom rigtig sundhed ikke vil blive promoveret af større og mere videnskabelige hospitaler. I Tyskland har regeringen taget energiske midler i brug mod formeringen af underlegne typer, de syge og kriminelle. Den ideelle situation ville være at eliminere alle sådanne individer, så snart de viser sig som farlige.

alexis

Dr. Alexis Carrel, a supporter of the eugenic perversion

Kriminelle skal samtidig behandles effektiv. Måske skulle fængsler afskaffes. De kunne blive erstattet af mindre og billigere institutioner. Konditioneringen af småkriminelle med pisken eller en anden mere videnskabelig procedure, efterfulgt af et kort ophold på hospitalet, ville sikkert være nok til at sikre orden. De, der har [begået mere seriøse forbrydelser] … burde blive bortskaffet på en human og økonomisk måde i små eutanasiinstitutioner udstyret med rigtige gasser. En lignende behandling kunne med fordel anvendes på de sindssyge, der er skyldige i kriminelle handlinger. Det moderne samfund burde ikke tøve med at organisere sig selv i henhold til det normale individ. Filosofiske systemer og sentimentale fordomme må give plads til sådan en nødvendighed. Udviklingen af menneskelig personlighed er civilisationens ultimative formål.128

Dr. Carrel insisterede, at mordet på kriminelle og de, man mente, var skadelige for samfundet, var den bedste, mest økonomiske løsning. Som allerede gjort tydeligt, så betragter socialdarwinismen ikke den menneskelige dimension, når de leder efter en løsning på sociale problemer, og foreslår utrolig mekaniske, inhumane, hensynsløse og grusomme løsninger, som er i total uoverensstemmelse med menneskets samvittighed. Det vedholder, at mennesker, især de såkaldt "uønskede", skal opfattes som dyr eller løsøre.

carrell

Sandt, kampen mod kriminalitet og kriminelle er af stor vigtighed for samfundet. Men denne kamp skal bestemt udkæmpes med ideer. Miljøer, der lægger grundlaget for kriminalitet skal elimineres, og diverse kulturelle og uddannelsesmæssige programmer skal forsøge at vinde dem tilbage, som begiver sig med kriminel aktivitet. Usandheder, som fremstiller mennesker som en dyreart, lægger grundlaget for al slags kriminalitet; påstår at retfærdiggøre mord, tyveri, voldtægt, aggression og al slags ondskab. At skildre folk som retfærdiggjort i at begå kriminalitet og så foreslå, at de straffes med døden, er totalt uforklarligt. Af den grund er det af den største vigtighed at de, der støtter evolutionsteorien – enten på grund af utilstrækkelig information, eller fordi de ikke betragter de katastrofer, disse påstande kan føre til – indser farens omfang. At søge et samfunds velvære ved at dræbe kriminelle er brutalt, primitivt og barbarisk. De mest effektive, permanente måder at sænke kriminalitetsraten og antallet af de, der er involveret i kriminel aktivitet, er at styrke samfundet spirituelt og at forbedre uddannelse, levestandarder og niveauet af velvære. Vigtigst af alt må samfundets religiøse tro og kærlighed til Gud forstærkes. En, der frygter Gud og ved, at han efter sin død vil modtage en belønning eller straf for sine handlinger i denne verden, opfører sig på en moralsk måde. Jo mere sådan en opfattelse får sine rødder i samfundet, jo mere vil det samfund nyde velvære, fred og fremgang.

• Hitlers hemmelige dødsdom

order

This authorization, known as the "Führer-Order," empowered Nazi doctors to kill those patients whose deaths they regarded as necessary. It constituted the alleged "legal" basis of the crimes perpetrated by Nazi doctors.

Efter Nazisttyskland gennemførte sine racistlove var tiden kommet, hvor man måtte opnå offentlig accept af eugeniske metoder, specielt eutanasi. Diverse propagandametoder, med film øverst på listen, blev brugt for at få folk til at tro på den løgn, at der ikke er nogen mening i at gøre stor indsats for at holde skadelige folk i live. Aviser udgav rapporter og artikler om, hvor mange penge, der blev brugt på de mentalt handicappede, og hvordan de penge kunne bruges mere brugbart andre steder. Kampagnen blev gennemført på et sådan niveau, at den endda kom i skolernes fagbøger.129

Tysklands første eutanasimetoder blev brugt i slutningen af 1938, hvor en vis Knauer fra Leipzig skrev et brev til Hitler, hvori han sagde, at han ville have en læge til at slå et af sine børn ihjel, som var født blind, med kun dele af dets arme og ben og lod til at være en idiot. Som svar sendte Hitler sin private læge, Professor Karl Brandt, til Leipzig, hvor barnet behørigt blev slået ihjel.130

Hitler underskrev et dokument, der gav Karl Brandt og Reich-leder Philip Bouhler autoritet til at udføre eutanasi i visse tilfælde. I den specielle tilladelse, kendt som "Führer-Order", stod der:

Reich-leder Bouhler og Dr. Brandt, M.D. har fået tildelt ansvaret for at forstørre visse lægers, som skal udpeges ved navn, autoritet på en sådan måde, at personer, som efter menneskelig bedømmelse og meget grundig diagnose af deres sygdomstilstand, kan modtage en barmhjertighedsfuld død. Underskrevet – A. Hitler131

Denne autoritet, som gjorde mord en del af dagligdagen, udgjorde basis for forbrydelser begået af Nazisttysklands læger. Senere prøvede forsvarerne i Nürnberg og andre krigsforbrydelsesretssager ironisk nok at fremstille det som en ordre og en formildende omstændighed for deres forbrydelser.

Hvordan blev T4 eutanasi programmet ført ud i virkeligheden?

Hadamar

Smoking chimney from the ovens used to burn the corpses at the Hadamar killing center

I midten af 1939 blev de endelige forberedelser til programmet påbegyndt. I oktober blev spørgeskemaer om de mentalt syge, lavet af rådgivere og Psykiatri Udvalget, sendt ud til hospitaler og institutioner. Disse søgte den følgende information: "Patientens navn, civilstatus, nationalitet, pårørende. Får patienten besøg på en regelmæssig basis? Hvis ja, af hvem? Hvem ligger det finansielle ansvar hos? Hvor længe har patienten været på hospitalet? Hvor længe har patienten været syg? Diagnose, hovedsymptomer. Er patienten sengeliggende? Er patienten fastspændt? Blev patienten indlagt på grund af en uhelbredelig sygdom eller tilstand? Er patienten krigsskadet? Og patientens race." Frontgrupper under T4 programmet uddelte spørgeskemaerne.

Under T4 systemerne var fire frontgrupper blevet dannet for at udføre ordrer fra det rigtige T4 hold, og i tilfældet af enhver undersøgelse skulle grupperne skjule operationernes sande kilde. Ethvert hospital eller familiemedlem, der undersøgte dødsdommen eller dødsfaldets type fandt det umuligt at nå nogen længere tilbage end de fire frontgrupper.

Arbejdende parallelt med disse fire grupper var der en anden gruppe, hvis medlemmer var blevet eksperter på mordet på børn især. Denne gruppe blev kaldt Rigets Udvalg for Videnskabelig Tilgang til Alvorlig Sygdom på grund af Arvelighed og Forfatning og havde forbindelse med to andre organisationer. Det Almennyttige Selskab for Transporten af de Syge var ansvarlig for at transportere patienter til drabscentrene. Den Almennyttige Fond for Institutionel Behandling beskæftigede sig med endelig ordninger og procedurer.

Bernburg

Photographs from different angles of the Bernburg killing center

En af nazisternes hjerteløse handlinger var at kræve "omkostninger" fra de dræbte patienters familier, selvom familierne ikke var klar over, at de faktisk betalte for mordet på deres slægtninge.

Spørgeskemaerne blev udfyldt af lægerne eller psykiaterne, der var ansvarlige for patienterne på institutionen. De tilbagesendte skemaer blev evalueret af T4s egne psykiatere og andre eksperter. Ingen patienter blev direkte undersøgt eller observeret. Beslutning om, hvorvidt en patient skulle slås ihjel eller ej, var baseret på informationen i spørgeskemaerne.

Da skemaerne først blev sendt ud, blev en række psykiatriske hospitaler og passende bygninger omdannet for at bruges som drabssteder og mordtræningsskoler. Dødskamrene inden i bygningerne blev camoufleret som bade.

Dette er, hvordan det forfærdelige system fungerede: Efter spørgeskemaernes svar blev modtaget, blev en notits sendt ud til institutionerne med de patienter, der var udvalgt til døden, hvori der stod, at der skulle gøres plads til de krigsskadede, eller at patienter skulle fjernes til et andet sted for bedre behandling. En af frontgrupperne samlede disse patienter og transporterede dem til et af drabscentrene. Der blev de udryddet få timer efter deres ankomst.

Ikke kun de mentalt syge blev slagtet. Som praksissen af eutanasi tog fart, begyndte nazisterne at inkludere andre "uønskede." Dødsdomme blev givet til de mentalt ustabile, skizofrene, de ældre og svagelige, epileptikere og folk, der led af Parkinsons sygdom, lammelse, multipel sklerose, hjernetumorer og andre organiske neurologiske lidelser. Børn blev dræbt på samme måde, og børnehjem og opdragelsesanstalter blev undersøgt grundt for at opdage nye ofre.

euthanasia  

The left picture shows a model of the Bernburg Psychiatric Hospital. Blue arrows indicate the route taken by patients on their way to the killing area, and the circled building contains the crematorium and gas chambers. Far right: Dr. Kathe Leichte, a professor in the field of social sciences, was sent to the Ravensbrück concentration camp in 1940. In 1942, she was gassed to death by the Gestapo at the Bernburg Euthanasia Institute. Right: Margarita Singer, the daughter of a professor of zoology, was killed under the euthanasia program..

En meget vigtig pointe må gøres klar: 50% af de dræbte kunne være kommet sig, hvis de havde fået muligheden.132

hangman

For at skjule T4 operationerne blev der gjort meget indsats for at få døds centre til at ligne almindelige psykiatriske hospitaler. Dette blev indrømmet ved Nürnberg retssagerne af Viktor Brack, formand for anden enhed af Kdf (et udtryk brugt til at omtale Führerens Kancelli) og en af hovedpersonerne, der var ansvarlig for eutanasiprogrammet. Brack sagde, at når de kom ind i dødskamrene, bar patienterne håndklæder og sæbe og troede, at de skulle i rigtig bad. I stedet for vand blev de dog "badet" i en giftig gas.

Højtstående nazister hengivet til Hitler udvalgte de elever, som udførte drabene, som fik meget speciel træning. Først skulle de se drabene, og som deres træning udviklede sig, skulle de føre patienter til kamrene og begynde at tænde den giftige gas. De skulle se ofrene i deres dødskamp, og efter døden havde indtruffet, skulle de ventilere kamrene og fjerne ligene. De massakrerede altså tusindvis af uskyldige ofre.

gas

Top left: The way to the gas chambers Top right: Dissecting room Bottom left: Observation window used to ensure that all "patients" were dead Bottom right: Sprinkler installed to make patients think they were going to bathe when they were sent to the gas chambers

Disse mord blev alle udført under stram sikkerhed, med enhver mulig foranstaltning for at forhindre selv den mindste lækage af information, fordi folkene dræbt i disse bygninger ikke var medlemmer af "andre racer." Det fleste var tyskere eller østrigere. Hvis den tyske offentlighed nogensinde fandt ud af, at deres landsmænd blev dræbt på denne måde, ville nazisterne have svært ved at forklare det, og brugte derfor alle mulige sikkerhedsmetoder.

Eleverne, som nu var blevet til en slags bødler, blev snart vant til mordprocedurerne og blev immune over for ofrenes bønner, skrig og vridninger. Under denne proces observerede deres instruktører deres reaktioner og skrev rapporter om dem. Det blev beregnet, at hvis studenter ikke havde svært ved at dræbe medlemmer af deres race blot fordi de var syge, så ville det være endnu lettere for dem at dræbe medlemmer af "underlegne racer" og de blev trænet til "mere vidtgående" praksisser i fremtiden. Studenter, som ikke var i stand til at gennemføre disse drab eller som protesterede, blev sendt forrest og placeret i "selvmordgrupper" af deres enhedskommandanter.

For at blive bødler blev eleverne trænet til at være koldblodige, "fejlfri snigmordere" – at modstå de døendes skrig og vridninger og lugten af brændende menneskekød, og at være i stand til at tale til de folk, de sendte mod døden, som om de faktisk bare skulle i bad. De blev belønnet og opfordret på diverse måder. I tillæg til disse diverse incitamenter, blev de også tildelt Iron Cross Second Class medaljerne for "Secret Reich matter."

Langsomt blev offentligheden klar over, hvad der foregik i disse institutioner, og protester begyndte. Det blev så erklæret, at Hitler havde udstedt en ordre om, at drabene skulle ophøre. Det gjorde de dog ikke, og alt, der skete, var en ændring i metoderne, som enten involverede dødelig indsprøjtning eller udsultning, med de døde begravet i massegrave. På denne måde fortsatte eutanasiens brutalitet gennem hele krigen.

Specialaktion 14f13

  Monument

Monument to those killed under the euthanasia program Left: "Nazis also murdered 200,000 'sick.'" Milliyet report dated October 10, 2003

Efter at have slagtet mange "uønskede" og angiveligt "ubrugelige" mentalt syge folk, udvidede T4 programmet dets aktivitetssfære under kodenavnet 14f13. Hvor det tidligere havde været begrænset til psykiatriske hospitaler og forskningsinstitutter, blev programmet nu rettet mod tyske og østrigske fanger, som blev syge på grund af de forhold, de blev holdt under, og mod jøder, polakker og sigøjnere i koncentrationslejrene. Operation 14f13 begyndte i december 1941.

Særlige kommissioner bestående af psykiatere blev en del af Berlin T4 holdet, og de udvalgte syge og efter deres mening andre uønskede individer og sendte dem til koncentrationslejre for at udtømme medicinske afdelinger og sygecentre.

De udvalgte patienter blev generelt sendt til et af seks drabscentre og dræbt der. Folkene udvalgt fra koncentrationslejre blev generelt klassificeret i forhold til deres arbejdsevne, og blev sendt i døden, hvis de ikke kunne arbejde hårdt.

I 1943 begyndte børn også at blive dræbt i Hadamar, en af drabsstationerne. I tillæg til de fysisk eller mentalt handicappede inkluderede dette også de, der boede på krisecentre eller børnehjem.133

 

cruelty hospital

Far left: Construction of a wall dividing the Warsaw ghetto from the rest of the city
Left: Helpless people sent to the Belzec concentration camp
Bottom left: A Gypsy couple at the Belzec concentration camp
Bottom right: A Gypsy used by Nazi doctors experimenting on the drinkability of sea water

Irreligiøsitet er roden til hensynsløshed og mangel på medfølelse

God

...Whatever good you do, God knows it. (Surat an-Nisa’, 127)

Nazi Tyskland er et tydeligt eksempel på de lidelser, der bliver påført folk, når socialdarwinistiske ideer bliver ført ud i praksis. Joseph L. Graves Jr., professor i evolutionær biologi og forfatter af The Emperor's New Clothes, som kritiserer racistiske teorier, kommer med denne kommentar:

Tragedien i Nazi Tyskland står som det klareste eksempel på, hvad der kan ske, hvis eugenik, racemæssigt hierarki og socialdarwinisme tages til deres logiske konklusion.134

Hvordan kom disse folk til at besidde så stort had, intensivitet og hensynsløshed? Hvordan blev de mordere og fjender af den menneskelige race? Det tydelige svar er, at folk uddannet i lyset af darwinistiske læresætninger, som ikke betragter mennesker som andet end dyr, som forestiller sig livet som en slagmark, og som mener, at alle former for ondskab retfærdiggøres i kampen for overlevelse, uundgåeligt vil gennemføre en hensynsløs social orden. De, der benægter, at mennesker er skabt og besidder en sjæl, skænket til ham af Gud, som nægter at betragte deres medmennesker som værdifulde enheder med fornuft og samvittighed, og som ikke betragter dem som anderledes end dyr og planter, vil naturligt være upåvirket af massemord og de hjælpeløses lidelser. Når sådanne folk tror, at de eller deres egne interesser er i fare, kan de let dræbe andre uden at føle medfølelse eller medlidenhed, eller efterlade dem til et liv i fattigdom og ulykke. Man kan ikke forvente, at sådanne hjerteløse individer beskytter de syge, hjælper de trængende eller har en altruistisk opførsel. Sådan en person vil ikke engang beskytte sine skrantende og aldrende forældre. Han vil betragte det som et spild af tid, energi og penge at passe på sin handicappede bror. Hvis dette syge verdenssyn spredes, så vil alle – administratorer til familiemedlemmer, fra læger til lærere – handle under dets indflydelse. Det er umuligt for dyder som altruisme, tålmodighed, medfølelse, affektion, respekt eller hengivenhed at finde plads i samfund, som ikke lever efter religiøse moralske værdier, hvis mangel på tilstedeværelse altid har bragt ødelæggelse og katastrofe.

Compossion to Islamic Morality

In the Ottoman Empire where Islamic moral values prevailed, families looked after not only their own sick, but also those around them. The ailing were cared for in special clinics and efforts were made to treat them using various means. The
poor were offered free health services, and doctors and hospital officials were even punished for demanding money from the poor. In 1871 the Health Inspectors and National Doctors offices were established with the aim of regulating public health services. Some of the measures under this arrangement were as follows:

  • Doctors will examine all patients on specific days and at specific times of the week, and in a specific place, free of charge, making no distinction between rich and poor. The necessary vaccinations will also be given free of charge.
  • Doctors will examine those who are unable to attend physical examination in their own homes, and a predetermined fee will be charged to those who have the means to pay. No fee will be taken from the poor, and costs incurred will be paid to the doctor from municipal funds.
  • Failing to care for the sick without a valid reason, or receiving fees from the poor, will be a cause for sacking.135 Ottoman mental hospitals also employed special treatment methods. In the 15th-century Ottoman Empire, special hospitals were built for mental patients. Efforts were made to heal the sick, depending on their illness, by means of specially selected Turkish melodies, special meals, and flowers. Patients were fed poultry in particular. Every patient's room had two windows, preferably looking out over a rose garden.136

Long before the Ottoman Empire, other Muslim states employed special methods to care for the physically and mentally ill. During the time of the Abbasid Caliphate in particular, the Islamic world attained the highest medical and psychiatric sophistication. The world's first hospitals were built in the Islamic world, and the treatment of the mentally ill by means of suggestion was first applied there. The moral values of the Qur'an gave Muslims the compassion, affection, reason and understanding to do this.

Islamic moral values encourage believers to feel affection and act compassionately towards the poor, the weak, the lowly, the needy and those unable to care for themselves, and to make sacrifices for, care for and protect them. In some of the verses of
the Qur'an, God has revealed how the weak, the poor and the elderly should be treated:

"… Worship none but God and be good to your parents and to relatives and orphans and the very poor. And speak good words to people. And perform prayer and give the alms." (Surat al-Baqara, 83)

It is not devoutness to turn your faces to the East or to the West. Rather, those with true devoutness are those who believe in God and the Last Day, the Angels, the Book and the prophets, and who, despite their love for it, give away their wealth to their relatives and to orphans and the very poor, and to travelers and beggars and to set slaves free, and who perform prayer and give the alms; those who honor their contracts when they make them, and are steadfast in poverty and illness and in battle.

Those are the people who are true. They are the people who guard against evil.(Surat al-Baqara, 177)

They will ask you what they should give away. Say, "Any wealth you give away should go to your parents and relatives and to orphans and the very poor and travelers." Whatever good you do, God knows it. (Surat al-Baqara, 215)

Worship God and do not associate anything with Him. Be good to your parents and relatives and to orphans and the very poor, and to neighbors who are related to you and neighbors who are not related to you, and to companions and travelers and your slaves. God does not love anyone vain or boastful. (Surat an-Nisa', 36)

 

Noter

103. K. Ludmerer, Eugenics, In: Encyclopedia of Bioethics, Edited by Mark Lappe, New York: The Free Press, 1978, p. 457.

104. Thomas Robert Malthus, An Essay on the Principle of Population, Sixth Edition, 1826, based on the second edition (1803).

105. Darwin, The Descent of Man, pp.133–134.

106. Ibid., p. 133.

107. Ibid,, p. 945.

108. Allan Chase, The Legacy of Malthus, Chicago: University of Illinois Press, 1980, p. 136.

109. Francis Galton, Hereditary Genius: An Inquiry into its Laws and Consequences, London: Macmillan, 1892, p. 330.

110. Joseph L. Graves Jr., The Emperor's New Clothes, Rutgers Universtiy Press, 2001, p. 96.

111. Ibid., p. 99.

112. Ibid.

113. Nature 116 (1925), p. 456.

114. Bernhard Schreiber, The Men Behind Hitler - A German Warning to the World, p. 18.

115. Bob Brown, "Va. House Voices Regret for Eugenics," Washington Post, February 3, 2001.

116. Graves, Jr., The Emperor's New Clothes, pp. 116-117.

117. Ibid., p. 119.

118. Ian Kershaw, Hitler, New York: W.W Norton & Company, 1998, p. 134.

119. R. Youngson, Scientific Blunders; A Brief History of How Wrong Scientists Can Sometimes Be, New York: Carroll and Graf Pub., 1998.

120. A. Hitler, Hitler's Secret Conversations 1941–1944, With an introductory essay on The Mind of Adolf Hitler by H.R. Trevor-Roper, New York: Farrar, Straus and Young, 1953, p. 116.

121. Ibid.

122. Schreiber, The Men Behind Hitler.

123. Ibid.

124. J. C. Fest, The Face of the Third Reich, New York: Pantheon, 1970, pp. 99–100.

125. Jerry Bergman, "Darwinism and the Nazi Race Holocaust;" http://home.christianity.com/worldviews/52476.html

126. Schreiber, The Men Behind Hitler.

127. Ibid.

128. Ibid.

129. Ibid.

130. Ibid.

131. Ibid.

132. Ibid.

133. Ibid.

134. Graves, Jr., The Emperor's New Clothes, p. 128.

7 / total 12
You can read Harun Yahya's book Darwinismen Og Moralsk Kollaps online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
About this site | Sæt som Startside | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialer kan kopiers, printes og distribueres, ved at henvise til denne hjemmeside.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net